جذب، جذب، بالشتک

اگر شما رویای چیزی است که در چیزهایی که شما جذب, به این معنی است که شما بیش از حد بر روی چیزهای خود را متمرکز, نادیده گرفتن مردم در اطراف شما و توجه به آنها. مطمئن شوید که اگر شما فرد خودخواه نیست و مراقبت در مورد دیگران که در اطراف شما هستند. رویای جذب نیز می تواند تفسیر ناامنی داشته باشد. شاید شما وضعیت ما در را قبول نمی, و یا احساس امنیت و راحتی در پوست خود را.