قتل

خواب است که شما یک قتل مرتکب, نشان می دهد که شما قرار دادن پایان دادن به یک عادت قدیمی و روش قدیمی خود را از تفکر. این نیز می تواند به معنای پایان اعتیاد است. متناوبا, شما ممکن است برخی از پرخاشگری سرکوب شده و یا خشم در خودتان و یا برای دیگران داشته باشد. با دیدن این که شما شاهد یک قتل، شما نشان دهنده خشم عمیق علیه کسی است. در نظر بگیرید که چگونه قربانی نشان دهنده جنبه هایی از خودتان است که شما می خواهید برای از بین بردن و یا از بین بردن. خواب است که شما به قتل رسیده است، نشان می دهد که برخی از رابطه مهم و معنی دار قطع شده است و شما در حال تلاش برای قطع ارتباط خود را از احساسات خود را. او همچنین نشان دهنده استعدادهای استفاده نشده خود را. همچنین توجه داشته باشید که رویاهای قتل اغلب در دوره های افسردگی رخ می دهد. مشاهده تفسیر از معانی در مورد قتل