قاتل

رویای در مورد یک قاتل نماد جنبه ای از خودتان است که در مورد پایان دادن و یا شکست چیزی شبیه به این اهمیت هرگز یک نگرانی هرگز دوباره خواهد بود. کاملا در از بین بردن برخی از منطقه از زندگی خود را برای همیشه متمرکز شده است. کسی برای همیشه با استفاده از تعجب و یا خجالت برش. آرزویی که دیگر هرگز با مشکلی مواجه نمی شدیم. خرابکاري ویژگی های فرد در حال قتل را در نظر بگیرید و از خود بپرسید که چگونه این ویژگی ها می تواند برای شما و یا یک وضعیت در زندگی شما اعمال می شود. متناوبا, قاتل ممکن است احساسات خود را برای یک فرد دیگر و یا وضعیت است که در مورد هیچ چیز اهمیت می دهد به جز تماس شما را به عکس. احساسات خود را در مورد افرادی که عمدا در خلاص شدن از شر شما تمرکز. این می تواند نماد احساسات خود را در مورد کسی که ساخته شده است، به خصوص، تصمیم به پایان دادن به یک رابطه یا وضعیت با شما. احساس خرابکاري