قاتل

هنگامی که شما رویای به قتل رسیدن, آن را به معنی وضعیت ناامید, که باید به شدت تغییر. برخی از جزئیات است که نیاز به حل و فصل وجود دارد. اگر شما رویای کسی که به قتل می رسد، به معنای رد اجزای کوچک خود را، که ممکن است بی ربط به نظر می رسد، اما آن را تا به اهمیت زیادی در زندگی شما. مطمئن شوید که شما از این جزئیات اجتناب نکنید چرا که آن را بسیار مهم خواهد بود در آینده.