قاتل

هنگامی که شما یک قاتل را در یک رویا می بینید، سپس چنین رویایی نشان می دهد که چیزهای خاصی در درون شما وجود دارد که دور گذاشته شده است. شايد احساس کنه که ديگن تو نيستي قاتل در یک رویا نیز می تواند ترس از خطرات زندگی است که ما هر روز می بینیم نشان می دهد. از سوی دیگر، قاتل در یک رویا مراحل پایانی یک موضوع خاص را در زندگی خود نشان می دهد. شاید شما بیش از چیزی در زندگی بیداری خود را.