کفش

رویای کفش نماد رویکرد خود را به زندگی و یا یک وضعیت است. چگونه شما را انتخاب کنید برای مقابله با موقعیت. سبک یا روش خود را برای مواجه شدن با مشکلات. اصول، اخلاق، اهداف یا انگیزه های ما. نگاهی به رنگ و سبک کفش برای نمادگرایی اضافه شده است. رویای گرفتن یک جفت کفش جدید نماد روش های جدید نزدیک شدن به موقعیت ها و یا در مورد زندگی است. ایده های جدید، دانش جدید و یا مهارت های جدید است که در حال تبدیل چشم انداز خود را. مواجه شدن با مشکلات متفاوت و یا تغییر نحوه تعامل شما با مردم. رویای کفش است که بیش از حد تنگ نماد رویکرد به یک وضعیت است که بسیار محدود کننده و بی اثر است. رویای تغییر کفش خود را نماد تغییر رویکرد خود را به یک وضعیت. روش های مختلف و یا ایده ها در حال استفاده است. رویای گرفتن کفش خود را نماد دادن رویکرد خود را به یک وضعیت است. شما ممکن است متوجه شده اند که ایده ها و یا روش های خاص برای شما مفید نیست. بازنشسته از یک وضعیت و یا چالش. منفی, آن را می تواند نشانه ای است که شما در حال دادن و یا دادن در به راحتی. رویای کفش سفید نماد رویکرد به یک وضعیت است که بر اساس نیت خوب و یا مایل به انجام هیچ کار اشتباهی است. متناوبا, کفش سفید ممکن است رویکرد به یک وضعیت و یا زندگی است که در رفع مشکلات و یا برخورد با منفی گرایی برای همیشه متمرکز منعکس. رویای قادر به پیدا کردن کفش خود را نماد احساسات قادر به نزدیک شدن به یک وضعیت با اعتماد به نفس، و یا در راه شما استفاده می شود به انجام. احساس که روش های خود را از حل یک مشکل کار نمی کند که شما فکر می کردم آن را. رویای در مورد پرداخت کفش نماد تلاش برای نگاه کامل و یا ~جلا~ با روش های خود را از برخورد با یک وضعیت. نمی خواهم به نظر می رسد عصبی, بی تجربه و یا غیر اخلاقی به هر حال. مایل به نگاه خوب به دانستن آنچه شما در حال صحبت کردن با دیگران و یا چقدر قابل اعتماد شما می توانید باشد. شما ممکن است در مورد ساخت یک برداشت خوب اول و یا که فراتر از انتقاد نگران. مثال: یک روانپزشک رویای پوشیدن کفش هایی را داشت که تنگ بود. در زندگی واقعی، او شروع به احساس روش هایی بود که فروید نیز کار خود را در درک ذهن مردم محدود می کرد. کفش تنگ منعکس کننده احساسات خود را که با استفاده از رویکرد فرویدی به درمان محدود بیش از حد برای همه مشتریان خود موثر است. مثال 2: یک مرد رویای تلاش برای تصمیم گیری بین دو جفت کفش. در زندگی واقعی او در حال نوشتن یک کتاب و تلاش برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا به طور کامل صادقانه در مورد کارهای احمقانه او انجام داده بود و یا به طور کامل برای جلوگیری از نوشتن در مورد آنها.