قاتل

دیدن یک قاتل در رویا نماد شما یا شخص دیگری است که قصد پایان دادن به چیزی را دارد. باورها، دوستی ها یا موقعیت هایی که عمداً در حال نهایی شدن هستند. مثبت, یک قاتل ممکن است شما و یا شخص دیگری که کاملا در نظر دارد برای پایان دادن به چیزی منعکس. اگر قاتل حمله به مردم بد, رویا می تواند تصفیه و روند شفا نشان می دهد. شما ایستاده تا افکار منفی و یا موقعیت. منفی, یک قاتل می تواند ترس خود را منعکس و یا حتی افراد دیگر که عمدا کشتن چیزهای خوب در زندگی شما.