کک

هنگامی که شما در حال خواب, خواب و دیدن یک چشم انداز است که شما تمایل به شرینگ بر روی صورت خود را, به این معنی است که حوادث ناهنجار خواهد شد به عنوان شادی و خطر از دست دادن معشوق خود را مبدل.