محور خانه

هنگامی که شما رویای خانه کیک نشان دهنده آنچه که امکان گرفتن به تهدید و تله وجود دارد. در نظر گرفتن ماندن دقیق و آرام, تنها پس از آن شما قادر خواهید بود برای دیدن از خطر نزدیک.