کاخ سفید

رویای در مورد کاخ سفید نماد چشم انداز در وضعیتی که در آن شما درک افراد دیگر تحت کنترل شما. قدرت، اقتدار، یا وجدان دیگرانی که به شما خدمت می کنند. مثال: مردی رویای دیدن کاخ سفید را در فاصله دید. در زندگی واقعی، او نزدیک به گرفتن ارتقاء در محل کار بود.