جذب شده

رویای چیزی در حال جذب نماد ایده ها و یا احساسات است که در حال ادغام به خود شما. جذب ممکن است سازگاری با افراد دیگر و یا محیط اطراف خود را منعکس کند. همجوشی یا مخلوطی از جنبه های مختلف خودتان. جنبه قوی تر از خودتان گرفتن در جنبه کمتر توسعه یافته است. رویای جذب شدن می تواند نشان دهنده دادن تا آزاد خواهد شد.