امضا

اگر شما امضای خود را در یک رویا قرار داده است، به این معنی است که شما توافق کرده اند به انجام کاری و یا مایل به موافقت با پیشنهاد است که به ما داده شده است. رویا هشدار می دهد که پس از قرار دادن امضای خود را برای مدت طولانی، چرا که شما با تمام شرایط را قبول کنید.