امضا

دیدن امضای خود را در رویا نماد توافق و پذیرش خود را برای یک وضعیت یا وضعیت خاص است. مهر تایید شما.