کمک

هنگامی که شما رویای کمک به کسی، به این معنی است که کسی است که به دنبال کمک وجود دارد و شما کسی که باید به آنها کمک کند. اگر شما دریافت کمک ببینید، به این معنی است که شما نیاز به کمک از کسی در یک وضعیت خاص. این رویا نشانه ای از چقدر شکننده و شما مردد است. مناطقی در زندگی شما وجود دارد که می تواند تغییر کند و شما می توانید بیشتر از یک فرد با اعتماد به نفس تبدیل شود.