وحشی

اگر شما رویای چیزی وحشی، پس از آن چنین رویا نشان می دهد جنبه های غیر قابل تحمل از شما. شاید ذهن ناخودآگاه خود را می سازد تا برای عدم وحشی گری در زندگی بیداری خود را. چیزی وحشی در یک رویا نیز می تواند با تمایل خود را برای آزادی یادداشت.