کمک های اجتماعی

رویا در مورد رفاه نماد احساسات در مورد دیگران، نیاز به انجام کارها برای شما. احساس وابسته به دیگری و یا در اعلامیه. منفی, شما ممکن است تجربه آنچه من نمی توانم به تنهایی در یک وضعیت خجالت حل. احساس ناتوان برای مبارزه با مبارزات خود را، و یا انجام کارها برای خودتان. شما همچنین می توانید مانند تخلیه و یا انگل به دیگران احساس.