دستیار

جادوگر در رویاها نماد حکمت و رمز و راز است. شاید شما در تلاش برای تشخیص پتانسیل مهارت های خود را.