حساسیت ها

رویای در مورد چیزی که در حال صدور نماد احساسات در مورد یک وضعیت است که اتفاق می افتد همه چیز در آن مناسب است. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات در مورد نیاز به توضیح به خودتان و یا چیزی است که به راحتی درک شده است. تماشای دیگران تصمیم گیری و یا ابراز احساسات زمانی که شما آن را تجربه کرده اند قبل از. منفی, یک بودن قابل توجه ممکن است منعکس کننده احساسات است که چیزی که شما نمی توانید کنترل کرده است در زندگی خود را گرفته است. مردم و یا موقعیت است که شما نمی توانید کنترل زیرا آنها به نظر می رسد برای جلوگیری از آن یاد بگیرند. مشکل در احترام به احساسات دیگر و یا استقلال. مثال: مردی خواب داشت که در مورد وجود های باهی با کسی بحث کند. در زندگی واقعی، او مجبور به رفتن از پسر بالغ خود، بنابراین او می تواند زندگی جدید خود را پس از زندگی با او برای تقریبا 20 سال داشته باشد. او در پذیرش پسرش به عنوان یک فرد مستقل مشکل داشت.