دستیار

رویای در مورد یک دستیار که نماد دانش و تسلط بر مهارت. قادر بودن به راحتی قدرت wield. به طور کامل با مهارت خاص و یا داشتن توانایی ارائه به راحتی توسط خودتان در هر زمان که لازم است. مثال: مردی رویای دیدن کلمات ~حاکم برای دستیاری که به شما داده شده است~ را دید. در زندگی واقعی او یک دوره زبان خارجی را به پایان رسانده بود. کلمه جادوگر منعکس کننده توانایی خود را قادر به به راحتی رمزگشایی هر گونه کلمات عجیب و غریب او را دیده است. او می تواند مهارت های خود را برای یادگیری خود را استفاده کنید.