تماشای

هنگامی که در رویا شما در حال تماشای چیزی, سپس آن را نشان می دهد که شما یک فرد بسیار خجالتی و شما می ترسند به یک گام اول. شما می ترسید به اشتباه و بدبختی و یا حمایت از یک طرف، به این معنی که چرا آن را از هم جدا می شود و همه چیز را از موقعیت بی طرف را ببینید. اگر شما توسط کسی کمک شده است و سپس آن را نشان می دهد که شما احساس محدود و محدود در کار و یا زندگی شخصی. شما فکر می کنید دیگران پا به فضای خود را، و آن را باعث می شود شما احساس اضطراب.