خالی از سکنه

رویای خالی از سکنه بودن نماد مشکلات حل نشده از گذشته خود را که باعث پریشانی عاطفی. شما ممکن است مشکل رها کردن از چیزی است که برای شما اتفاق افتاده است. ضربه ها و احساسات سرکوب شده و یا خاطرات. شما ممکن است ترس و یا گناه در مورد گذشته خود را.