خالی از سکنه

اگر شما در یک رویا خالی از سکنه, سپس چنین رویایی نشان دهنده چیزهایی که شما در گذشته انجام داده اند و در حال حاضر آنها به دنبال شما. شاید شما احساس می کنید که شما کاری انجام داده است دقیقا چگونه باید باشد، بنابراین در حال حاضر شما احساس نوعی گناه.