پرهیز

برای رویا که شما تمرین پرهیز نماد عادات و یا الگوهای تفکر منفی است که شما ممتنع است.