ترس

هنگامی که شما رویای ترس در یک رویا، سپس چنین رویایی می تواند ترس واقعی شما را نسبت به چیزی منعکس کند.