استر

هنگامی که شما رویای asters یادداشت خواسته ها، خواسته ها و انتظارات خود را. رویا نشانه ای است که تمام امید های شما به حقیقت خواهد پیوست. اگر چیزی وجود دارد که شما واقعا می خواهید و خواب در مورد آن برای مدت طولانی، آن را برآورده خواهد شد.