سیارک

رویای در مورد یک سیارک آمدن به سمت زمین نماد یک مشکل بالقوه با توانایی برای ویران کردن اهداف، به ارمغان آوردن ناامیدی و یا خرابکاری تلاش های فعلی است. یک فاجعه یا خجالت اجتناب ناپذیر. چیزی است که می تواند به شما احساس می کنم شما هرگز می توانید آنچه شما می خواهید انجام دهد. همچنین می تواند موقعیت هایی را منعکس کند که کاملا خوش بینی یا حس تعادل شما را از بین می برد که شما روشن کرده اند. اگر یک سیارک به زمین می رسد و سپس آن را می تواند اهداف و یا ایده آل است که به خطر افتاده است نشان می دهد. مثال: مردی رویای یک سیارک به سمت زمین را داشت. در زندگی واقعی او به دوستان در مورد تعطیلات او قرار بود به گفتن, اما مخفیانه شروع به درک که او ممکن است پول کافی برای انجام این کار ندارد. سیارک منعکس کننده احساسات خود را در مورد دوستان به طور بالقوه از دست دادن احترام به او اگر آنها می دانستند حقیقت.