سیارک

هنگامی که شما رویای سیارک, این می تواند یک پیام از خدا. شما باید خوشحال باشد ، به عنوان چیزهایی که فقط شما می دانید و توانایی نگاه بیشتر از نزدیک وجود دارد ، به عنوان هیچ کس دیگری می کند.