دسکتاپ

این که آیا شما در هر زمینه ای در مورد خواب، و یا شما در حال دیدن یک دسر خوشمزه، آن را نشان می دهد افراط، جشن، پاداش و یا وسوسه. شما در حال لذت بردن از چیزهای خوب در زندگی است.