راهنما

اگر شما خواب و خواب بود که در رویا شما و یا دیگران در خطر هستند، نشان می دهد که همه چیز بهتر از من انتظار می رود انجام دهد. شما پیدا خواهد کرد که تمام نگرانی های خود را بیهوده بوده اند و نیاز به استراحت.