سم شناسی

رویای در مورد سم شناسی نماد علاقه و یا نگرانی برای آینده است. شما یا کسی که می دانید می تواند در مورد آینده امیدوار است. سم شناسی همچنین می تواند بازنمایی نیاز به تاکید مجدد باشد.