سم شناسی

رویا، که در آن شما می بینید astrology، نشان می دهد که شما در مورد چیزهایی که در آینده اتفاق می افتد اهمیت می دهد. شما مطمئن نیستید که چگونه همه چیز خواهد رفت، بنابراین شما نگران. رویا همچنین می تواند ذهن ناخودآگاه خود را که در تلاش برای ارسال اطلاعات خاص به شما نشان می دهد.