سم شناسی (شبه علم، نظام اعتقادی)

هنگامی که شما رویای سم شناسی و یا شبه علم (هر یک از سیستم های اعتقادی) آن را پیش بینی می کند که شما در مورد چیزهایی که در آینده اتفاق می افتد نگران هستند. این رویا می تواند به شما بگویم تازگی های ضروری, که شما باید از نزدیک در نگاه و سعی کنید برای پیدا کردن چگونه آن را می تواند با شما ارتباط برقرار. شاید موارد مهمی در این پیام وجود داشته باشد که عواقب بزرگی خواهد داشت.