پرهیز

رویای پرهیز، به عنوان مثال، از نوشیدنی ها، مواد مخدر، سیگار کشیدن و یا هر اعتیاد دیگری که شما در آن هستند، نشانه ای است که شما بسیار با اعتماد به نفس و درست در پوست خود را. رویای پرهیزکار بودن نیز ممکن است به این معنی است که شما فرد نسبتا مغرور. کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که خیلی سریع حرکت نمی کنید. تفسیر نماد پرهیز در رویا این است که به شما گفتن برای پیدا کردن آنچه شما می خواهید از زندگی خود را، چه باید راه درست و آنچه شما انجام راه اشتباه است. مطمئن شوید، شما می دانید که به دنبال چه چیزی هستید.