فضانورد

رویای در مورد فضانورد نماد جنبه ای از خود است که در حال کاوش در قلمرو ناشناخته و یا ناشناخته است. شما یا کسی که چیزهایی را تجربه می کنید که تا به حال تجربه نکرده اند. شما ممکن است با یک وضعیت که در آن هیچ پاسخ خاصی وجود دارد برخورد. زمانی که در آن شگفتی در هر گوشه وجود دارد و یا آن را غیر ممکن است بدانید که چه اتفاقی خواهد افتاد بعد. متناوبا, شما ممکن است به دنبال مکان ها و تجربه های جدید.