فضانورد، کیهان

اگر شما رویای فضانورد بودن و یا کیهاننوردی (عضو سفینه فضایی) به این معنی است که شما نظرات خود را گسترش داده اند و تبدیل به قابل تحمل ترین و لیبرال ترین فرد. این یک نشانه خوب است چرا که شما جذب تمام حقایق بسیار خوب و در حال حاضر می دانید که چگونه به عمل، به خصوص، وضعیت.