ک ویژه

رویای در مورد K خاص می تواند موقعیت های که در آن شما خود آگاه در مورد تمام تصمیم گیری های خود را خوب نشان می دهد. مایل به دیدن خودتان را انتخاب درست تمام وقت. مراقب هر کاری که میکنی باش تمایل به اطمینان حاصل کنید که همه چیز شما انجام می دهند مثبت یا مولد است. کتامین می تواند یک ذهنیت بهبود خود را منعکس کند. مثال: یک زن رویای خوردن ویژه را داشت. در زندگی واقعی او به تازگی یک مرد پس از یک دوره طولانی از مجرد ملاقات کرده بود. K خاص منعکس چقدر خجالت او بود برای انتخاب این پسر به عنوان یک شریک زندگی و کیفیت شخصیت خود را.