ستاره شناس

رویای در مورد ستاره شناس نماد حدس و گمان در مورد آینده و یا پتانسیل است که در پیش است. همچنین می تواند نمایندگی از برنامه ریزی دقیق و یا در نظر گرفتن تعدادی از نتایج. وزن تمام امکانات. شما ممکن است با یک وضعیت که در آن هیچ تضمین و یا پاسخ مطلق وجود دارد مواجه. شما همچنین ممکن است رویای ~همه چیز شما می تواند باشد~ و یا ساخت برنامه های احتمالی.