اوراق قرضه

رویای بانداژ نماد نیاز به بهبود، درد در حال رشد، و یا یادگیری برای مقابله با یک مشکل است. یک لحظه ناخوشایند از تغییر و یا شفا. شما می توانید از لحاظ عاطفی زخمی و تلاش برای محافظت از خودتان.