خودکشی

برای رویا که شما خودکشی کرده اند، آن را نشان می دهد سرخوردگی و ناامیدی شما در این زمان رنج می برند. شما احتمالا قادر به مقابله با درد و فشار در هر وضعیت و یا رابطه, بنابراین شما می بینید که تنها راه برای پایان دادن به آن همه خودکشی است. در نظر گرفتن این رویا نیز می تواند شرم شما را برای شما انجام کاری نشان می دهد. متناوبا, رویا می تواند نماد پایان چیزی است که آماده برای پایان. اگر شما دیده اید که هر کس دیگری خودکشی می کند، سپس او به نگرانی های شما برای آن فرد خاص اشاره می کند. از سوی دیگر, ممکن است برخی از جنبه های شما سعی می کنید برای حذف از خودتان وجود دارد, اما آنها را در شخص دیگری ضمنی در حالی که رویا.