حمله

رویای حمله به کسی در رویای خود را, اشاره می کند که خشم و پرخاشگری شما را برای فرد خاص شما حمله. شاید شما دیگر در توانایی حفظ این احساسات منفی نیست, بنابراین ذهن ناخودآگاه خود را آزاد شما. در نظر بگیرید که گاهی اوقات بهتر است به تجربه این احساسات در حالی که رویا، چرا که آن را آسیب زیادی ایجاد نمی کند. اگر فرد دیگر به شما حمله می کرد، پس این بدان معناست که شما باید در رفتار خود را با آن فرد خاص در رویای خود تجدید نظر کنید. شايد به کسي صدمه بزني و حالا براي کار خودت ماليات ميدي متناوبا, شما ممکن است احساس قربانی در برخی از شرایط و نمی دانم که چگونه به عمل و یا چگونه برای فرار از فشار. رویا، که در آن موجودات دیگر، اما نه انسان به شما حمله، نشان دهنده ترس خود را از ناشناخته است. اگر شما متجاوز را کشت، پس به این معنی است که شما بر شر شما احاطه شده غلبه خواهد کرد. از سوی دیگر، آن را می تواند ترس واقعی از خشونت جنسی نشان می دهد.