حمله هوایی

رویای در مورد حمله هوایی نماد هشدار شهودی و یا احساس است که شما نیاز به رها کردن آنچه شما انجام می دهند برای جلوگیری از یک تهدید. اولویت برای جلوگیری از خطر است که ~ناگهان.~ احساس عدم کنترل در زندگی خود را.