تی

اگر شما رویای حرف T ، سپس آن را نشان می دهد پافشاری خود را در معنای چیزهای خاص در زندگی شما. شما ممکن است آن را دشوار برای پذیرش نظرات و دیدگاه های مردم دیگر.