حمله قلبی

هنگامی که شما رویای داشتن یک حمله قلبی, سپس آن را نشان می دهد عدم عشق رنج می برد. شاید آن را احساس بی توجه و غیر ضروری به خصوص برای کسانی که شما در مورد مراقبت. حمله قلبی همچنین می تواند ترس واقعی از مرگ را نشان می دهد.