مقدار زیادی

رویای داشتن فراوانی از یک مورد خاص نماد منطقه ای از زندگی خود را که بسیار فعال و یا قدرتمند است. آیا شما از چیزی بیش از حد فکر می کنم و یا متوجه است که چیزی در زندگی شما بسیار untangled است. منفی, شما احساس غرق احساسات منفی و یا موقعیت های منفی. شما ممکن است در مورد چیزی بیش از حد فکر می کنم.