حمله قلبی

خواب است که شما داشتن یک حمله قلبی نماد ترس و یا نگرانی از انجام کاری جدید هرگز. ترس بزرگ از از دست دادن دائمی و یا شکست. ترس از دست دادن همه چیز و یا هر چیزی که شما… شما برای کار می کرد. احساس غرق ترس، استرس، فشار برای چیزی است که برای شما بسیار مهم است. شما ممکن است احساس عدم حمایت و پذیرش. رویای در مورد مرگ از حمله قلبی ممکن است شما و یا شخص دیگری که تسلیم ترس، استرس و یا فشار منعکس کند. ~Speleology~ و یا دادن به دلیل وضعیت بیش از حد به تحمل بود.