تا زمانی که

یکی در بر داشت خود را بر روی زمین مرتب و سپس چنین رویا نشان می دهد نیاز به دیدن نوآوری های آنها توسط احاطه شده و استفاده از آنها را به درستی.