وحشت زده (جاردل)

هنگامی که شما رویای ترس (به احساس ترس و یا وحشت) ، آن را هشدار است که شما از تصادف سقوط خواهد کرد و این شما را به نوعی از ضربه دنبال است. اگر شما رویای دیگران ترس – آن را به این معنی است که به زودی شما شرایط بدبختی و غم انگیز مواجه خواهد شد. این رویا به این معنی است که شما پیچیده و دشوار دریافت کنید.