فرود

رویای در مورد هواپیما فرود نماد برای پایان یک پروژه و یا طرح. چیزی در زندگی خود را که ~گرفته شده است~ و یا در حال حاضر آغاز شده است به پایان رسید. تکمیل یک کار یا سفر. متناوبا, فرود ممکن است ثبات است که به یک وضعیت است که از کنترل خارج شده است منعکس.