دفن زباله

به رویای که شما در حال رانندگی دفن زباله نشان دهنده شانس سختی و ناراحتی است. به رویای که شما سوار اسب در امتداد یادداشت خاکریز است که بی باک دیدار و غلبه بر تمام موانع در مقصد خود را فراوانی ثروت و شادی. به رویای که شما در حال راه رفتن در امتداد خاکریز نشان دهنده مبارزه خسته خود را برای ارتفاع و وضعیت بالاتر است.