تک تیرانداز

اگر شما تیرانداز و یا رویای یکی، سپس آن را نشان می دهد سرخوردگی پنهان و خشم شما. مطمئن شوید که احساسات و احساسات منفی را خارجی می کنید، اما به گونه ای که به دیگران صدمه نمی زند یا توهین نمی کند.